စေတနာရန်ကုန်ရုံး

အခန်း ၂၀၅၊ တာဝါ အေ၊ မြိုင်ဟေဝန်ကွန်ဒို၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ ရှစ်မိုင်၊

မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

+၉၅ ၉၄၂၁၁၁၇၇၁၃

၀၁ ၆၅၆၀၉၄

၀၁ ၆၅၁၁၈၆

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
 

စေတနာလားရှိုးရုံး

အမှတ် ၆၊ သာယာလမ်း၊ ရပ်ကွက် ၁၊ နယ်မြေ ၁၊

လားရှိုး၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း။

၈၂၂ ၉၂၆၁၄၄

saetanar.lsh@gmail.com

စေတနာတောင်ကြီးရုံး

အမှတ် ၂၄၃ ဘီ၊ သီရိမင်္ဂလာလမ်း၊ သစ်တောရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း။

၈၁၂ ၁၂၄၃၅၆

၈၁၂ ၀၀၅၅၇

saetanar.tgy@gmail.com